De directeuren vergaderen onder voorzitterschap van de directeur bestuurder gemiddeld 12 keer per jaar op het bestuurskantoor.
Daarnaast worden jaarlijks twee directie-twee-daagsen georganiseerd.

Het overleg heeft een beleid-initiërende en beleidsvoorbereidende taak.
De structuur van het overleg wordt gekenmerkt door de volgende onderdelen en aspecten:

1. Afstemming: afstemmen van regelzaken en ontwikkelingen
2. Dilemma's en casuïstiek: samen op zoek naar oplossingen voor (complexe) praktijksituaties
3. Thema's: Inhoudelijke verdieping op basis van veelal (onderwijskundige) onderwerpen

4. Delen van expertise: directeuren presenteren opgedane kennis en/ of vaardigheden aan elkaar

Indien wordt besloten om  onderwerpen op te pakken wordt meestal een werkgroep, projectgroep of themagroep samengesteld, veelal onder voorzitterschap van één van de zittende directeuren, aangevuld met medewerkers met de gevraagde 'specifieke' expertise of knowhow. De groep brengt het onderwerp terug op de vergadertafel middels een 'plan van aanpak' of beleidsadvies.

Essentius heeft 9 basisscholen, waarop gewerkt wordt met 3 eigen school directeuren, 2 meer-scholendirecteuren en een directeur met plustaken. De directeuren werken daarbij doordacht en nauw samen. De samenwerking wordt op tal van niveaus op alle domeinen beschreven in 'Sterk Samen'.

In schooljaar '19-'20 is gestart met een plus-directeur constructie, bovenschools is directietijd vrijgemaakt om op uitvoerend niveau taken van de andere directeuren over te nemen.


 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT