Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht  houdt toezicht op het gevoerde beleid, het functioneren en welbevinden van de directeur bestuurder en op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting. De RvT treedt op als formele werkgever van de directeur bestuurder en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij Essentius. Bovendien moet de RvT expliciete goedkeuring geven aan de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan van Essentius. Daarnaast is de RvT het klankbord voor de directeur bestuurder. 

Toezichtkader RvT

De Raad van Toezicht bestaat  uit vijf personen:

  • mevrouw S.H.A. Hakstege, voorzitter
  • mevrouw H.G. Ros
  • de heer H. Dijk
  • de heer S.J.W. Jansen
  • de heer D. Huizer

De Raad van Toezicht komt 5 tot 8 keer per schooljaar bijeen. In het jaarverslag (bestuurverslag en jaarrekening) legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid.

Voor de leden van de RvT is een profiel opgesteld.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT