Onze werkwijze

We vertellen u graag meer over de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten, en wat voor overlegstructuren we binnen de stichting hebben om passend en inclusiever onderwijs te bieden van hoge kwaliteit. Hieronder gaan wij in op een aantal activiteiten die herhaald terugkomen.

Directieoverleg

De directeuren vergaderen roulerend onder voorzitterschap van een directeur gemiddeld 12 keer per jaar op het bestuurskantoor in Etten. De directeur bestuurder sluit ter advisering aan. Daarnaast worden jaarlijks twee directie-twee-daagsen georganiseerd. Het overleg heeft een beleid-initiërende en beleidsvoorbereidende taak. 

Indien wordt besloten om onderwerpen op te pakken wordt meestal een werkgroep, projectgroep of themagroep samengesteld, veelal onder voorzitterschap van één van de zittende directeuren, aangevuld met medewerkers met de gevraagde specifieke expertise of knowhow. De groep brengt het onderwerp terug op de vergadertafel middels een plan van aanpak of beleidsadvies.

DIB-dagen (Denken In Behoeften)

Twee dagen per jaar ontmoeten de directies, (de beleidsmakers) en de internbegeleiders (de onderwijskundig medewerkers) elkaar tijdens DIB-dagen (lees ook als: DI-rectie en IB-'ers). Externe expertise wordt ingevlogen en onderwijskundige ontwikkelingen staan samen met onderlinge afstemming op stichtingsniveau centraal.

Directeuren zijn getraind om via audits collega-scholen te spiegelen als 'critical friend'. Bevindingen en rapportages bieden tevens gespreksstof en thema's tijdens de DIB- dagen.

Netwerk intern begeleiders

De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij het zoeken naar en vinden van antwoorden op specifieke, soms ook complexe ondersteuningsvragen van kinderen en leerkrachten. De intern begeleiders van alle scholen vergaderen gemiddeld 8 dagdelen per jaar, fysiek of digitaal, onder leiding van de netwerkcoördinator. Naast het uitwisselen van informatie vanuit de samenwerkingsverbanden of vanuit landelijke conferenties en bijeenkomsten, werkt het netwerk thematisch. Hierbij wordt gebruikgemaakt van elkaars expertise en knowhow. Trainingen worden waar mogelijk en gewenst gezamenlijk opgepakt. 

Schoolopleiders overleg

Gemiddeld vijf keer per jaar komen de schoolopleiders van Essentius bijeen om het begeleiden van onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en Pabo studenten in opleiding te bespreken. Ontwikkelingen vanuit het netwerk 'interpersoonlijke samenwerking opleiding en professionalisering' worden besproken. De directeur bestuurder sluit als toehoorder en adviseur aan. Essentius heeft 9 opleidingsscholen en is dan ook een opleidingsstichting