We streven naar oplossingen die leiden naar optimale huisvesting en schoolpleinen voor scholen passend bij eigentijdse concepten en onderwijsvisies. Beperkingen die  ervaren worden, worden meegenomen  in het Strategisch Huisvestingsplan dat steeds wordt geactualiseerd. Het plan is samen met het meer jarenonderhoudsplan leidend bij uitvoering en realisatie.

 Duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam inkopen is het hanteren van milieu- en sociale criteria in alle fasen van het inkoopproces, zodat daadwerkelijk producten, diensten of werken geleverd worden die aan deze criteria voldoen. Om de leefomgeving van onze huidige en toekomstige generatie te beschermen en waar mogelijk te verbeteren heeft Essentius zich als beleidsvoornemen gesteld waar mogelijk duurzaamheid bij haar inkopen leidend te laten zijn. Essentius doet dit door milieu- en sociale aspecten, zoals de bevordering van de circulaire economie, mee te nemen in haar inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Doelstellingen
· het stellen van een voorbeeld voor anderen;
· het bereiken van directe milieuwinst;
· het stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor kansarmen;
· het weren van producten die door middel van kinderarbeid tot stand zijn gekomen;
· het beïnvloeden van de markt door een vraag te creëren die de circulaire economie stimuleert.

In de praktijk komt dit vooral tot uiting doordat wij kiezen voor partners die deze doelstellingen ondersteunen en ook onderdeel hebben gemaakt van hun eigen missie en uitgangspunten.

Duurzaam inkopen binnen de stichting gebeurt in grote lijnen via tussenkomst van de OIG( Onderwijs Inkoop Groep) die vooraf al screenen op de bovengenoemde uitgangspunten en ons adviseren bij partnerkeuzes op de commerciële markten.

Essentius heeft ten aanzien van de uitvoering van renovatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren sterk ingezet op kwaliteit en regionale partners. Daarbij ook kijkend naar inzet van duurzame producten en materialen. Het bouwbedrijf waar wij mee werken betrekken al hun producten en materialen van Raab Karcher.

De visie van dit bedrijf m.b.t. levering van groene producten krijgt gestalte via Greenworks labels:

“Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Duurzaam bouwen met Greenworks is integraal bouwen met oog voor bouwmaterialen, ventilatie, verwarming en elektrotechnische installaties. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.”

Daarnaast is onze ‘huisaannemer’ betrokken bij regionale initiatieven om bij sloop van grote projecten de bruikbare en her te gebruiken materialen in te kopen voor de eigen onderneming. Essentius wil graag samenwerken met bedrijven die dit als onderdeel van hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd.

Een ander voorbeeld is de herinrichting van een 6-tal nieuwe speelterreinen die in samenwerking met de Tuinen van Geerdink zijn gerealiseerd. Geerdink gebruikt alleen maar duurzame producten van eigen bodem( acacia-hout) en zijn sterk voorstander van hergebruik van materialen. Zij willen het liefst werken vanuit de principes van circulaire bouw en proberen dit tijdens alle projecten zo scherp mogelijk mee te nemen in de uitvoering van de werkzaamheden.

Het verantwoord ondernemerschap is ook alle voordelen die regionale partijen bieden in te zetten. Weinig onnodige reiskilometers, service gerichtheid, snelle acties, beeldvorming en goede regionale referenties hebben ons in de afgelopen jaren vele voordelen opgeleverd. De bewuste keus van Essentius om het hele onderhoud zelf te regisseren en zelf alle contacten te leggen is tot nu toe een bijzonder goede formule gebleken.Via bulletins worden teams, directies, RvT en GMR  steeds geïnformeerd over de recente ontwikkelingen. Ouders en leerlingen zien de aanpassingen binnen de scholen en op de pleinen steeds direct gebeuren.


 

 

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT