Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


Ouders en medewerkers (veelal leerkrachten) van alle scholen kiezen jaarlijks de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: GMR. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar en treden af of zijn herbenoembaar volgens een vastgesteld rooster.

De raad is een belangrijke, onafhankelijke sparringspartner voor de directeur bestuurder als het gaat om het initiëren, opstellen en vaststellen van beleid. De GMR heeft informatie- en initiatiefrecht, daarnaast advies- en/ of instemmingsrecht bij beleidsvoornemens.

De GMR is op 1-8-2011 gestart met niet-schoolgebonden leden. Hiervoor is het statuut aangepast. De GMR bestaat momenteel uit 11 personen en het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 

  • mevr. R. v.d. Mark, voorzitter, ouder 
  • mevr. F. Bruil, ambtelijk secretaris

 

contact via:  GMR@essentius.nl
   
Leden GMR

De GMR van Essentius bestaat momenteel uit de volgende personen:

Oudergeleding:
- Rian van der  Mark, voorzitter
- Dorry Hollander
- Clementine Terhorst
- Anja Tomberg  
- Calvin Bleekman                      

Medewerkersvertegenwoordiging:
- Marvin Philipsen
- Judith Trip
- Jolienke Weinans
- Astrid Ariaens
- Kim Hakvoort


                                        

Relevante documenten vindt u in onderstaande links:

Huishoudelijk reglement GMR 2019
Medezeggenschapsreglement GMR Essentius
 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT