Schooldirecteuren, schoolleiders

Bij Essentius zijn zes schooldirecteuren werkzaam. Drie directeuren met één school, twee meer-scholendirecteuren met twee of drie scholen en een directeur met een eigen school en extra taken, een plusdirecteur.

De directeur van een school (of scholen) is onderwijskundig integraal verantwoordelijk en heeft een ruim mandaat voor de uitvoering van taken en het nemen van verantwoordelijkheden op de andere domeinen (duale verantwoordelijkheid). In samenwerking met het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad, - vereniging kleurt de directeur de school. Hij of zij is daarbij zelf voortdurend in ontwikkeling, deskundig in het vak en een inspirerend voorbeeld voor de medewerkers. De schooldirecteur beslist nadat alles is afgestemd, overwogen en gehoord.

Degene die de directeur kan aanspreken op beslissingen is de directeur bestuurder. Deze relatie wordt in zakelijke zin gekenmerkt door het 'sturen op resultaat'. In de praktijk betekent dit dat er tussen de directeur bestuurder en de schooldirecteur afspraken worden gemaakt die door de schooldirecteur en het team in een bepaalde tijdsperiode dienen te worden gerealiseerd. Een bestuurlijk toetsingskader met kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren is hiervoor ondersteunend en leidend.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT