Medezeggenschap

Binnen Essentius is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die jaarlijks wordt gekozen door ouders en medewerkers. Ook beschikt iedere school over een eigen medezeggenschapsraad (MR). Hieronder is meer informatie hierover te lezen. Lijkt meedenken over school- of stichtingsontwikkeling je wel wat, informeer vrijblijvend bij de directeur of bij leden van de raad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders en medewerkers (veelal leerkrachten) van alle scholen kiezen jaarlijks de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: GMR. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar en treden af of zijn herbenoembaar volgens een vastgesteld rooster.

De raad is een belangrijke, onafhankelijke sparringpartner voor de directeur bestuurder als het gaat om het initiëren, opstellen en vaststellen van beleid. De GMR heeft informatie- en initiatiefrecht, daarnaast advies- en/ of instemmingsrecht bij beleidsvoornemens. De GMR is in 2011 gestart met niet-schoolgebonden leden. 

De GMR bestaat momenteel uit 11 personen en het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Mevrouw R. v.d. Mark, voorzitter, ouder
 • Mevrouw F. Bruil, ambtelijk secretaris

Leden GMR
De GMR van Essentius bestaat momenteel uit de volgende personen:

Oudergeleding:

 • Mevr. Rian van der Mark, voorzitter
 • Mevr. Dorry Hollander
 • Mevr. Sanne Matla
 • Mevr. Anja Tomberg
 • Dhr. Tom ter Voert
 • Dhr. Calvin Bleekman, adviseur Financiën, geen lid

Medewerkersvertegenwoordiging:

 • Mevr. Sabine Liebrand
 • Mevr. Judith Trip
 • Mevr. Jolienke Weinans
 • Mevr. Astrid Ariaens
 • Mevr. Kim Hakvoort
 • Dhr. Marvin Philipsen, adviseur Financiën, geen lid

Medezeggenschapsraden (MR)

Iedere school stelt jaarlijks, na verkiezingen, haar eigen medezeggenschapsraad (MR) samen met een evenredig aantal ouders en leerkrachten. De MR stelt in overleg met de directeur het schoolbeleid vast. De MR is direct bij beleidsontwikkeling betrokken, en heeft advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.