Oudervereniging, vertegenwoordigt door een ouderraad


Iedere school maakt dankbaar gebruik van de ondersteuning en inzet van ouders, verzorgers. De ouders zijn automatisch lid van de ouderveniging, deze zijn zelfstandig met volledige rechtsbevoegdheid, hebben eigen statuten en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ouderraad, die het bestuur vormt van de oudervereniging is een onmisbare schakel in het organiseren en ondersteunen bij tal van schoolse- en buitenschoolse activiteiten.

Iedere ouderraad kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij overleg zijn naast de eigen leden, meestal 5 tot 9, afgevaardigden vanuit het lerarenteam aanwezig. 
De raden leggen tijdens de algemene ledenvergadering, ALV,  verantwoording af over de activiteiten, de begroting en de realisatie. Een kascommissie controleert de financiën.

Teams kunnen altijd ouders/ verzorgers gebruiken die hand- en spandiensten kunnen en willen verrichten gebruiken. Ook ouders/ verzorgers die zitting willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom, vaak ook al als aspirant lid.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT