Werkwijze begrotingscyclus

In november van het kalenderjaar stellen administratiekantoor en financieel medewerker in samenspraak met directeur bestuurder een eerste concept begroting op.
In het RvT overleg van december wordt deze ter bespreking voorgelegd aan de RvT en ter informatie gedeeld met de GMR.
Na eventuele aanpassingen wordt de begroting in het eerstvolgende overleg van de RvT, meestal in januari, vastgesteld.
De vastgestelde begrotingen maken we openbaar.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl