Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het gevoerde beleid, het functioneren en welbevinden van de directeur bestuurder en op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting. De RvT treedt op als formele werkgever van de directeur bestuurder en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij Essentius. Bovendien moet de RvT expliciete goedkeuring geven aan de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan van Essentius. Daarnaast is de RvT het klankbord voor de directeur bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • Mevrouw S.H.A. Hakstege, voorzitter
  • Mevrouw H.G. Ros
  • De heer H. Dijk
  • De heer S.J.W. Jansen
  • De heer D. Huizer

De Raad van Toezicht komt ongeveer 8 keer per jaar samen. Daarnaast bezoeken ze jaarlijks een aantal scholen en hebben ze overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de directies van de scholen.