Een belangrijk kenmerk van een professionele organisatie is het vermogen om de juiste mensen met de juiste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de juiste plaatsen binnen de organisatie te krijgen en/ of te plaatsen. 

Leidend is in eerste instantie het (meer jaren) bestuursformatieplan ‘Iedereen op de juiste plaats’. Dit plan geeft sturing aan de uiteindelijke formatieplannen, kwantitatief en kwalitatief, op schoolniveau. 

Het (meer jaren) bestuursformatieplan wordt in samenspraak met de directeuren, stafmedewerker P&O en GMR opgesteld door de directeur -bestuurder. Na instemming van het personeelsdeel van de GMR wordt het vastgesteld door directeur- bestuurder en ter verantwoording voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De directeuren vertalen en verwerken de gegevens uit dit plan samen met hun team(s) tot een schoolformatieplan, gebaseerd op het normatie kader,  dat zij ter instemming voorleggen aan het personeelsdeel van de eigen MR. Na instemming van de MR wordt e.e.a. gecommuniceerd naar de ouders.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT