Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders en/ of leerlingen en medewerkers van de school. Meestal worden problemen in onderling overleg bijgelegd, daarbij zijn openheid en wederzijds begrip van groot belang. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand toch een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de Essentius scholen is een klachtenregeling vastgesteld. Iemand die zijn of haar beklag wil doen, kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de leerkracht, de schoolleiding of de directeur bestuurder. Mogelijk kan de klacht dan vlot verholpen worden.

De scholen zijn voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders, leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en de directeur bestuurder of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes: 
 
Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur). Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg met de klager en het schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.  

Route 2: Mediation:  Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden (zie voor meer informatie: mediation bij de LKC)  

Route 3: Formele procedure: Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het bestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

Externe vertrouwenspersoon 
Mevrouw Yvonne Kamsma 
IJsselgroep
Postbus 277
7000 AG Doetinchem
Telefoon 088 0931888 
 
 
LandelijkeKlachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissievoor het Christelijk Onderwijs 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 – 3861697 
info@klachtencommissie.org  
www.klachtencommissie.org  
KLACHTENREGELING Essentius

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT