Reglement RvT

De wijze waarop de RvT en de directeur bestuurder met elkaar samenwerken is vastgelegd in een reglement dat voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de code 'Goed Bestuur'.

Reglement RvT Essentius.pdf


Een reglement remuneratiecommissie is opgesteld:
De remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol en adviseert daarover aan de voltallige Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht stelt, gehoord hebbende het advies van de remuneratiecommissie, de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen vast van de directeur bestuurder met inachtneming van hetgeen de statuten daaromtrent vermelden.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT