Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

In het treasurystatuut, geactualiseerd in 2021, wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. 

Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te beperken.

In dit statuut is bepaald binnen welke kaders financierings- en beleggingsbeleid kan worden ingericht. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een treasuryplan, afgeleid van het treasurystatuut, opgesteld. 

 

 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT